آزمایشگاه دکتر مهاجری / طراحی هویت سازمانی

آزمایشگاه دکتر مهاجری / طراحی هویت سازمانی

طراحی هویت سازمانی آزمایشگاه دکتر مهاجری در سال های 96 و 97 انجام شد. طراحی این موارد شامل سالنامه و تقویم های سال های 96 و 97 و ساک دستی برای ارائه هدایای نوروزی می باشد.

دیگر موارد طراحی شده شامل، سربرگ، جواب آزمایش، کارت خون، فولدر جواب آزمایش میباشد که مشاهده میفرمایید.

لوگو آزمایشگاه دکتر مهاجری
دکتر مهاجری

طراحی سالنامه اختصاصی

طراحی سالنامهطراحی سالنامه
دکتر مهاجری

کارت خون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *