گاو آهنین
فتومونتاژ قطعات خودرو / گاو آهنین

گاو آهنین / تصویرسازی فتومونتاژ + مراحل اجرای ویدیویی

منتخب جشنواره بین المللی در بخش تصویرسازی Cow 2015