جعبه پیتزا | طراحی بسته بندی پیتزا نظر

پوستر
رعایت نکردن فاصله طولی | پوستر
25/01/2019
تصویرسازی فتومونتاژ
گاو آهنین / تصویرسازی فتومونتاژ + مراحل اجرای ویدیویی
22/01/2019

جعبه پیتزا | طراحی بسته بندی پیتزا نظر

طراح گرافیک : وحید حسینخانی

طراحی جعبه پیتزا نظر و چاپ آبشور با استفاده از دو رنگ آبی و سبز روی مقوای سخت