بسته بندی کارتن سبزی شور دلسا

کارتن سبزی شور دلسا طراح وحید حسینخانی

کارفرما

دلسا

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۶

تمامی تصویرهای روی کارتن عکس برداری سپس تصویرسازی تک رنگ شده است.