روزه خواری در انظار

پوستر روزه خواری در انظار اثر وحید حسینخانی

کارفرما

اولین جشنواره طراحی پوستر خانه گرافیک البرز

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۳