صدای شادی کودکان غزه در غرش بمباران ها گم شده است

پوستر صدای شادی کودکان غزه در غرش بمباران ها گم شده است. اثر وحید حسینخانی

کارفرما

شخصی

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۳