طراحی ساشه نبات موسیو کندی

کارفرما

نبات موسیو کندی

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۶

طراحی پاکت یا به اصطلاح ساشه موسیو کندی / در این بسته بندی از فضای شفاف بسته بندی به عنوان ویترین استفاده کردم و سعی کردم تا با قرار دادن یک عینک روی بسته بندی به نبات زیر آن کارکتر یک شخص جنتلمن شبیه نام موسیو کندی را بدهم