پوستر خلیج همیشه فارس

پوستر خلیج فارس اثر وحید حسینخانی

کارفرما

شخصی

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۲

خلیج فارس همیشه خلیج فارس است. این پوستر را به نشانه اعتراض به شیطنت های کشورهای عربی جهت تغییر نام خلیج فارس به خلیج ؟؟؟؟ طراحی کردم.