پوستر رعایت فاصله طولی

پوستر رعایت فاصله طولی دلیل اصلی تصادف زنجیره ای اثر وحید حسینخانی

کارفرما

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۲

پوستر رعایت نکردن فاصله طولی دلیل اصلی تصادف زنجیره ای

  • رتبه دوم دومین جشنواره پوستر مسیر سفید
  • منتخب جشنواره هفته نیروی انتظامی
  • منتخب مسابقه بین المللی آلمان / شجاعت بر خشم mutzurwut 2014