پوستر غزه

پوستر غزه اثر وحید حسینخانی

کارفرما

شخصی

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۲

عزه شهر کودکان بی مادر. مادران بی کودک